Mloog nkauj hmoob online dating

by  |  21-Jul-2017 13:50

mloog nkauj hmoob online dating-58

Yog yuav pauj kev ntsim siab ces tsim tham los tej zaum koj yeej paub zoo lawm ntshe koj ho ua tsis taus xwb. Koj ua koj ib leeg ntsiag to xwb yeej tsis muaj leej twg paub li.

Tos ib ntus me ntsis kom luag tsis tshua nco ces yus mam li maj mam mus muab luag hlais ib tug zuj zus ploj yam tsis pub leej twg paub li xwb, hlais txhua tus neeg uas koj xav hais tias nws yog tus ua phem rau koj yawm yij thiab hlais kom tag nws tsev neeg tib si. Tiam sis xyov koj puas muaj lub siab tawv li kuv tham los saum no.

Hnub tim 12/05/2012 thawm sawv ntsov mauj neeg hu tuaj tias pom nej tus neeg tshwm lawm cov kwv tij hmoob tag nhros thiaj mus saib thaum mus txog yog sawv ntsov thiaj tau mus muab kab nim thoj lub cev ntaj ntsus tsub ntawm lo hauv hav dej thiaj pom tias peb tu neeg no txawv txav tu neeg poob dej mus lawm ntau peb thiaj tau mus hus : • Tswv zog loom phaj Lawv tuaj txog lawm lawv saib tag thiab peb kom phais lub ntsws seb puas muaj dej lub sij hawm ntawm lawv phai lo lub ntsws tsis muaj dej tab lawv tseem tias poob dej tuag thiab peb kwv tij hmoob thoob ntsoog xam taib xeev huam pham tsi pom zoo thiaj coj tus neeg coj mus ua peb kev cai hmoob tag tab lawv tsi muaj lus dab tsi teb rau peb li peb thiaj tau muab tu neeg dai tau 3 hnub nyob ntawm peeb zeej cov av lawv thiaj hus peb mus hai lawv thiaj kom 3 tus tub peeb zeej ua nrog nwg mus ntawm them 1 leeg/200 000 kip los ntaj kab nim lub nteeg tuag e peb muaj dab tsi peb mam ua tsaws kev cai lij choj mus tom ntej.

Kuv lees xeem muas muaj lu li no xav kom peb ib tsoom phwm hmoob nyob thoob txhua lub teb chaws tsi hai lub xeem twg lo yog peb haiv neeg hmoob ib yam thov kom nej pab muab txoj kev ncaj nceeg los hai thiab qias kuv tias kuv tus yawm yij kab nim no tuag txoj hauv kev twg tiag vim lub sij hawm no peb tsooj plaub no tsi tau hai yuav hai sai sai rau tom ntej no yog nej leej twg tau pom thiab paub lo yog muaj txoj hauv kev pab tau kuv mes mes thiab lo thov nej ho pab maub keb tawm rau kuv thiab Ua tsaug ntau peb ib tsoom phwm mhoob thoob txua lub teb chaws Xov tooj yog 020 54538383 Email yog Hmoob muaj coob li coob yog vim li cas ho mus nrog nplog ua phoojywg???

Nyob Meskas mas xwm txheej zoo li no ces cob nab thib ntes lawv coj mus kaw cia hais plaub, kawg yog lawv tsis txhaum los tso lawv mus. Peb cov neeg nyob txawv teb chaws ces tsis muaj xiv dab tsi yuav pab tau koj os nawb.

Community Discussion